วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

ชัยนาทเร่งเครื่อง OTOP นวัตวีถี ปรับโฉมงานผ้า-เครื่องแต่งกาย เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว

On September 13, 2018
z2

 

จังหวัดชัยนาท เดินเครื่องโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เน้นกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในพื้นที่ 6 ตำบล 6 อำเภอ

ดร.ปาริชาติ บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องโบตั๋นโรงแรมชัยนาทธานี อ.เมือง      จ.ชัยนาท

“รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตลอด 16 ปีที่ผ่านมา เกิดการพัฒนาสินค้าชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ OTOP ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพ”

z1 z2 z3 z4

ดร.ปาริชาติ กล่าว พร้อมกับเสริมว่า โลกการค้าเปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยีการสื่อสาร ธุรกิจหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก คือ การท่องเที่ยว และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนเดิม นักท่องเที่ยวทุกวันนี้มีอิสระในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยใช้ application ต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ และสามารถ เดินทาง “เข้าถึง” หมู่บ้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

“โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงเป็นการสร้างความพร้อมให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ โดยเลือกพื้นที่ที่เป็น “แอ่งเล็ก” แล้วเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแอ่งกลาง และแอ่งใหญ่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดชัยนาท เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความพร้อมให้กับชุมชนเป้าหมายของจังหวัดชัยนาท จาก 24 หมู่บ้านใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.โนรมย์        อ.สรรคบุรี อ.เนินขาม อ.หนองมะโมง อ.วัดสิงห์ และ อ.เมือง จำนวน 34 ผลิตภัณฑ์

ประการสำคัญ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการยุคของการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน สร้างชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง” ดร.ปาริชาติ กล่าวในที่สุด

 

 


You must be logged in to post a comment Login