วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

กสอ.ผนึกKBankยกระดับSMEไทย

On August 9, 2018
48090-41

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการแข่งขันทุกระดับ ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุน SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่นับวันยิ่งมีผู้ใช้บริการมากขึ้น

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับสู่สากล ได้แก่ การสนับสนุนพัฒนา SMEs ด้านต่างๆ คัดกรอง SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพทั้งด้านการเงินและการพัฒนาธุรกิจ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายให้เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเพิ่มช่องทางการค้า การลงทุน และการจัดจำหน่ายสินค้า

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยจะให้การสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ การต่อยอดทางธุรกิจเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายที่ต้องการขยายตลาดออนไลน์กับลูกค้ารายย่อยที่ใช้ K PLUS กว่า 8.4 ล้านราย ผ่าน K PLUS Market ทำให้การซื้อขายสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่การใช้ Machine Learning นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ลูกค้ารายย่อยจะได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินด้วยการสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทั้งด้านการเงินและความต้องการสินเชื่อออนไลน์ให้ผู้ประกอบการผ่าน Life PLUS บนแอพ K PLUS รวมถึงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศให้แข็งแกร่งผ่านทั้งช่องทาง Offline และ Online แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆในการพัฒนาผู้ประกอบการ และขยายกำลังซื้อไปยังตลาด AEC+3 ที่มีจำนวนผู้บริโภคกว่า 1,000 ล้านคน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยมีธนาคารพันธมิตรกว่า 70 แห่งทั่วภูมิภาคให้บริการที่ครอบคลุม AEC+3


You must be logged in to post a comment Login