วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

คลังโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากเริ่มก.ค.นี้

On July 9, 2018
333

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ในเดือน ก.ค. นี้  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร(กทม.) และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

ทั้งนี้กทม. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลของผู้มีสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด การมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ การมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

ขณะที่กรมบัญชีกลางทำหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ด้วยความรวดเร็ว และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงตามข้อมูลที่มีการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต ในสังกัด กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 

ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ กทม. มีจำนวน 739,000 ราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูลบว่ามีข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ในวันที่ 10 ก.ค.61 โดยพบปัญหา เช่น รายชื่อไม่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง มีรายชื่อที่อายุไม่ถึง 60 ปี เป็นผู้ขอรับเงินมากกว่า 1 สำนักงานเขต เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือน มิ.ย. 61 แต่ไม่ได้รับเงินในเดือน ก.ค.61 ขอให้ติดต่อสำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ และจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยเร็ว


You must be logged in to post a comment Login