ad222
วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

คสช.หนุนป.ป.ท.ตรวจสอบกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำทั่วประเทศหวั่นทุจริต

On June 17, 2018
333

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า คสช.ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันและปรามทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งที่ผ่านมาพ ล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ในฐานะเลขาธิการ คสช. มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เข้าสนับสนุน ป.ป.ท. ประจำพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน รวมทั้งการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก่อนส่งผลการปฏิบัติโดยรวมให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดำเนินการต่อไป

สำหรับความร่วมมือล่าสุดคือการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตของ ป.ป.ท. ซึ่งเป็นโครงการที่หลายภาคส่วนร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเลขาธิการ คสช. มอบหมายให้กองทัพบก โดย กกล.รส. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นให้การสนับสนุน ป.ป.ท.ในการขับเคลื่อนและตรวจสอบกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนจำนวน 1,097 แห่งในพื้นที่ 45 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในวันที่ 18 มิ.ย. ที่สำนักงาน ป.ป.ท. อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ คสช. ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการภาครัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


You must be logged in to post a comment Login