วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

พม.สานต่อเสริมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

On June 14, 2018
pp01

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแสดงนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life ประจำปี 2561 โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้ให้ เสริมพลังพัฒนาทักษะ   ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัคร/ยุวอาสาพัฒนาสังคม และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคน “เก่ง ดี มีสุข”

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) น้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาขับเคลื่อน โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ให้รู้จักการเป็น “ผู้ให้” และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีเด็กและเยาวชนผ่านการอบรมกว่า 100,000 คน เกิดโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดมากกว่า 300 โครงการ  

พลเอกอนันตพร กล่าวต่อว่า ในปี 2561 พส. ใช้กรอบแนวคิด“พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” พัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการ Shift & Share ขยายพื้นที่ดำเนินการไปยัง 11 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พัทลุง ระยอง ศรีสะเกษ สตูล สุรินทร์ และอุบลราชธานี กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ 1) เฟ้นหาวิทยากรกระบวนการ หลากหลายความสามารถ“V-Spirit Mentor” จาก 11 จังหวัด รวม 111 คน 2) อบรมแกนนำ V – Spirit ยุวอาสา จากโรงเรียนเพียงหลวง และเด็กเยาวชนในเขตต่างๆ เข้าร่วมโครงการ กว่า 6,479 คน 3) กิจกรรม Shift & Share (Happy Kids in summer 2018) ต้นแบบการจัดสวัสดิการการดูแลเด็ก โดยใช้กระบวนการ Play and Learn สนุก สร้างสุข ปลอดภัย เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะสังคม และใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 4) กิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เด็กๆจะได้พัฒนาความเป็นจิตอาสา ฝึกคิดสร้างสรรค์ ฝึกทำโครงการแล้วนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริงร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งในปีนี้มีโครงการส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น  53 โครงการ อาทิ โครงการ App Society Helps ชี้เป้าเฝ้าระวัง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร โครงการไม้เท้าพลังจิตลิขิตเส้นทางใหม่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างฝัน แบ่งปันห้องสมุด โรงเรียนเพียงหลวง 12ฯ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานโครงการโดดเด่นระดับจังหวัดของเด็กและเยาวชน ปี   2561และโครงการที่เคยได้รับรางวัลและขยายผลต่อยอดจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ สนุกสนานเพลิดเพลิน “ลอง เล่น เรียน” กิจกรรม Workshop จาก  34 โครงการระดับจังหวัดทั่วประเทศไทย สัมผัสกิจกรรมมดตัวเล็กรวมพลัง “วัยจิ๋วอาสาเปลี่ยนโลก”  จากโรงเรียนเพียงหลวง  เปิดประสบการณ์การแบ่งปัน “นับ 1 ถึงล้าน” เรียนรู้ 10 โครงการระดับประเทศ“สุดยอดเมล็ดพันธุ์   (Best Practice)” และร่วมสนุกกับบูทสุดยอดกิจกรรมที่จะมา Up Skills สู่ความเป็นเลิศ จากเครือข่ายต่างๆ อาทิ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) Peacegen เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง แสง สี เสียง ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน จากกองทัพบก และการแสดงจากเหล่า V-Spirit ยุวอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต Miracle of Life เพื่อเสริมสร้างพลังจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน   บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งการให้แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งการมีจิตอาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งพลังของเด็กและเยาวชนจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

pp02

pp07

pp08

pp09

 


You must be logged in to post a comment Login