ad222
วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“วิวัฒน์”จี้แก้หนี้สหกรณ์หลังถูกร้องปล่อยกู้มากเกินจนมีหนี้สินล้น

On June 14, 2018
333

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางเป้าหมายหลักเพื่อรับทราบปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีสหกรณ์บางแห่งมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้ มาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก ขยายวงเงินปล่อยกู้กับสมาชิกเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด จึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกตามมา และทำให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งต้องประสบปัญหาในที่สุด 

นายวิศิษฐ์  กล่าวอีกว่า จึงได้มอบหมายให้กรมฯ ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน โดยได้เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนำเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอเรื่องการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักการวางแผนทางการเงิน และหาทางเสริมสร้างวินัยทางการเงินกับสมาชิก ซึ่งกรมฯจะทำโมเดลต้นแบบเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และนำเข้าไปส่งเสริมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลไปสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์


You must be logged in to post a comment Login