ad222
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ศาลชี้คำสั่งคสช.ที่53/60เป็นไปตามเจตนารมณ์ปฏิรูปการเมืองชอบด้วยรธน.

On June 13, 2018
333

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยกลางเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231(1) ว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 53/2260 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 26, 27 และมาตรา 45 หรือไม่นั้น สรุปได้ว่า การแก้ไขมาตรา 140 เห็นได้ว่า การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นการบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญสำหรับประชาชน การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตราดังกล่าวจึงเป็นการรับรองเสรีภาพของบุคคลในการตัดสินใจเลือกและมอบความไว้วางใจแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง อันเป็นการรับรองเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีการจัดทำทะเบียนสมาชิกพรรคให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาสถาบันทางการเมือง จึงมีนัยสำคัญต่อการปฏิรูปการเมือง 

ส่วนการแก้ไขมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสองนั้น เห็นว่า การดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นสำหรับพรรคการเมือง เนื่องจากเป็นกลไกรองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหลักการความเป็นพรรคการเมืองของประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แม้การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวอาจจะกระทบต่อพรรคการเมืองอยู่บ้างในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่กฎหมายก็ได้ยืดหยุ่นและผ่อนปรนให้พรรคการเมืองขอขยายเวลาต่อ กกต.ได้ และยังกำหนดให้มีองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจของ กกต.ในการวินิจฉัยตามมาตรา 141 ที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมือง โดยให้พรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นการรับรองสิทธิทางศาลของพรรคการเมืองให้ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 วรรคสาม และเป็นไปตามหลักนิติธรรม จึงไม่เป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของสมาชิกพรรค และพรรคการเมืองจนเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นกฎหายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

นอกจากนั้นในคำวินิจฉัยดังกล่าวยังได้ระบุถึงการชี้แจงของหัวหน้า คสช.ว่า การออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ก.(2) จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 44 ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 265 แม้คำสั่งดังกล่าวจะมีผลเป็นการแก้ไข พ.ร.ป.พรรคการเมือง แต่ก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สุด ย่อมทำให้ พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่แก้ไขแล้วนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่มีหน้าที่และอำนาจที่จะรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาและเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ขณะเดียวกันความที่ใช้แทนในมาตรา 140 และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง(5) และวรรคสอง ยังคงให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของสมาชิกพรรคการเมืองทุกประการ เป็นการให้สิทธิแก่สมาชิกพรรคการเมืองได้ทบทวนตนเองว่ายังคงมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นสมาชิกพรรคต่อไปหรือไม่ ด้วยความรอบคอบ ชัดเจน เป็นอิสระ และโดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเมือง และไม่เกิดความยุ่งยากสับสนหรือความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ไม่มีลักษณะเป็นการลิดรอนเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิ่มภาระในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหม่จนเกินสมควรแก่เหตุ หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับพรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมแต่อย่างใด


You must be logged in to post a comment Login