ad222
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน
  • add friends

บางจากฯรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรทันที200ตันช่วยบรรเทาภาวะราคาตกต่ำ

On June 12, 2018
bankj

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ เข้ารับซื้อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียทันทีจำนวน 200 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และเขตพื้นที่อื่นๆ ที่มีผลผลิตสับปะรดล้นตลาด และจะนำมาแปรรูปเป็นของสมนาคุณลูกค้าที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจากภาวะราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ตามโครงการ “บางจากฯ ร่วมใจช่วยบรรเทาภาวะสับปะรดล้นตลาด”   ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 1,000 ครัวเรือน  โดยก่อนหน้านี้ ปั๊มสหกรณ์บางจากได้รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรกว่า 70 ตัน และนำไปเป็นของสมนาคุณลูกค้าและจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในจังหวัดระยอง

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแล้ว  ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา  เมื่อเกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรราคาตก เพราะออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก  บางจากฯ จะประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ เข้าช่วยรับซื้อผลผลิตดังกล่าวโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรทันที เช่น ข้าว ไข่ไก่ มะนาว กระเทียม หอมแดง สับปะรด กล้วย ฯลฯ และนำมาสมนาคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำมัน ทั้งในรูปแบบผลผลิตโดยตรงและผลผลิตที่แปรรูปแล้ว


You must be logged in to post a comment Login