ad222
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

นักวิชาการชี้แก้ปัญหาทุจริตโดยย้ายขรก.เป็นการแก้ไม่ยั่งยืน

On April 8, 2018
333

นายโกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวถึง การปฎิรูประบบราชการอย่างจริงจัง หลังมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 158 คน เกี่ยวข้องการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ว่า ตนยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการโครงสร้างแบบรวมศูนย์ของระบบราช ที่ขยายอำนาจในลักษณะการตั้งสำนักงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันทำได้ยาก เช่น ทุจริตเชิงนโยบาย ส่งคนไปดำรงตำแหน่ง ผอ. ศูนย์ เพื่อเอาตำแหน่งหรือของบประมาณ ซึ่งคนที่ส่งมาอาจจะต้องหาเงินเพื่อส่งนายเป็นสิ่งตอบแทน ตนคิดว่าในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจจะมีประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากจะปฎิรูปจะต้องรื้อระบบดังกล่าวนี้ และกระจายอำนาจหน้าที่ให้ท้องถิ่นช่วยดูแล มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา รวมถึงช่วยตรวจสอบข้อมูล โดยจะต้องลดอำนาจภาครัฐ เพิ่มภารกิจของท้องถิ่นนั่นเอง

“ผมคิดว่าการโยกย้ายข้าราชการที่อาจจะเกี่ยวกับการทุจริต ไปไว้ในพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่แนวทางที่ทำแล้วเกิดความยั่งยืน จึงควรจะต้องมีการการสร้างระบบธรรมาภิบาลทั้งกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงต้องมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบการทำงานด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส” นายโกวิทย์ กล่าว

นายโกวิทย์ กล่าวว่า จุดอ่อนของ พส. รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ดี ประชาชนไม่ทราบถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ ซึ่งการชี้แจงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ เป็นวิธีการที่ทันสมัย แต่จะทำให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและเข้าถึงสิทธิได้ชัดเจนหรือไม่ อีกทั้งควรจะมีการลงพื้นที่ชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นกิจลักษณะ รวมถึงควรต้องมีการชี้แจงงบประมาณที่ได้รับมาให้ชัดเจนกว่านี้ ขนาดตนเป็นนักวิชาการซึ่งถือว่ามีความรู้ ยังทราบถึงข้อมูลที่ไม่แน่ชัด นอกจากนี้ประเด็นการทุจริตเป็นที่สนใจของประชาชน ทางกรม พส.ควรมีการแถลงข่าวให้ชัดเจนครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาตั้งใจทำงาน พร้อมทั้งต้องพัฒนาแนวทางป้องกันในอนาคต ซึ่งขณะถือว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นัก

“ทั้งนี้จากที่อธิบดีพส. ชี้แจงว่ามีคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศเพียง 700 กว่าคน และมีคูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ แสดงว่าแต่ละคูนย์มีคนไร้ที่พึ่งที่จะต้องดูแลไม่ถึง 10 คน คิดว่าการตั้งศูนย์ฯ กับข้อมูลจำนวนคนที่ต้องดูแลไม่สมเหตุสมผลกันอย่างยิ่ง จึงเกิดคำถามว่าควรมีศูนย์ฯ หรือจำเป็นที่จะต้องมีอยู่หรือไม่ ทั้งนี้มองว่ากลไกการช่วยเหลือยังไม่ถูกจุด ควรจะต้องมีการแบ่งการช่วยเหลือให้เป็นประเภทที่ชัดเจนกว่านี้” นายโกวิทย์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login