ad222
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“สุรชัย” เชื่อไม่มีคว่ำกฎหมายลูกยื้อเลือกตั้ง

On February 14, 2018
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เปิดเผยว่า อย่าวิตกกังวลกันมากถึงกระแสที่จะมีการคว่ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา หรือ ส.ว. เนื่องจาการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการร่วม ต้องพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล และมองถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมถึงทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม จึงขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่า จะไม่มีการคว่ำร่างพ.ร.ป.อย่างแน่นอน

ทั้งนี้สนช.จะประชุมพรุ่งนี้ (15 ก.พ.) เพื่อพิจารณาการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับและกรรมาธิการร่วม จะมีเวลาพิจารณาแก้ไขใน 15 วัน ก่อนส่งให้ สนช. ลงมติ


You must be logged in to post a comment Login