ad222
วันพฤหัสที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

กรธ.เปิดรายชื่อกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายเร่งถก 2กม.ลูกใน15วัน

On February 13, 2018
นายอุดม รัฐอมฤต

ผู้สื่อข่าวรายงานการเปิดเผยของนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ระบุว่า กรธ.ได้มีมติเสนอรายชื่อกรธ. เข้าไปเป็นกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ในสัดส่วน กรธ. สำหรับพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้าย โดยกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช, นายภัทร คำพิทักษ์, นายศุภชัย ยาวะประภาษ, นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และนายนรชิต สิงหเสนี เป็นกรรมาธิการ

ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้ นายอัชพร จารุจินดา, นายชาติชาย ณ เชียงใหม่, นายปกรณ์ นิลประพันธ์, นายอภิชาต สุขัคคานนท์ และนายอุดม รัฐอมฤต ร่วมเป็นกรรมาธิการ โดยมีกรอบการพิจารณาให้แล้วเสร็จใน 15 วัน


You must be logged in to post a comment Login