ad222
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

รัฐบาลเตรียมจัดประชุมครม.สัญจรสุโขทัย-พิษณุโลก25-26ธ.ค.

On December 14, 2017
333

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โดยมีการพิจารณาวาระการประชุมภายใต้กรอบแนวคิดในการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของภาคเหนือ สู่การผลิตสินค้าและบริการโดย เฉพาะการพิจารณาในแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอันมีชื่อเสียงระดับสากล การปรับระบบพื้นที่เกษตรทางภาคเหนือ สร้างคุณค่าแนวทางเกษตรอินทรีย์ เพิ่มศักยภาพขยายการค้าการลงทุนและบริการเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถขยายไปสู่ประเทศจีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้, ตะวันออก-ตะวันตก

นอกจากนี้ ยังจะพิจารณาถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์จัดระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน


You must be logged in to post a comment Login