ad222
วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ธปท.ไฟเขียวอีก3แบงก์ชำระเงินด้วย QR Code

On December 13, 2017
333

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ธปท.ได้อนุญาตเพิ่มเติมให้สถาบันการเงินที่มีความพร้อมและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ออกจาก regulatory sandbox และสามารถให้บริการเป็นการทั่วไป อีก 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต โดยการพิจารณาอนุญาตยังคงครอบคลุมความพร้อมเรื่องสำคัญ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมสาขาและ call center ของธนาคาร เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการพิจารณาอนุญาตในรอบแรก

สำหรับบริการชำระเงินด้วยมาตรฐาน Thai QR Code ผ่านระบบพร้อมเพย์ของทั้ง 8 ธนาคาร เป็นทางเลือกในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก ต้นทุนต่ำ ตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น สามารถใช้รองรับการรับชำระเงินของทั้งร้านค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ แผงขายของ ร้านอาหาร ตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้า ตลอดจนสามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินได้อีกหลากหลายในอนาคต โดยผู้ประกอบการสามารถปรึกษาธนาคารผู้ให้บริการและเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับตนเอง ส่วนด้านลูกค้าที่ต้องการชำระเงินผ่านมาตรฐาน Thai QR Code สามารถ download mobile application และศึกษาวิธีใช้จากผู้ให้บริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่

ทั้งนี้ บริการชำระเงินด้วยมาตรฐาน Thai QR Code ยังมีแผนงานที่จะขยายบริการให้รองรับช่องทางการชำระเงินมากขึ้น อาทิ บัตรเครดิต ซึ่ง ธปท.สนับสนุนให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวาง มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย สามารถให้บริการที่เข้าถึงประชาชนวงกว้าง โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้บริการชำระเงินด้วยมาตรฐาน Thai QR Code ได้เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 แล้ว 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน


You must be logged in to post a comment Login