ad222
วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข่าวด่วน

“สดศรี”ฝากกกต.ใหม่ทำงานเป็นทีมอย่าแตกแถว

On December 6, 2017
333

นางสดศรี สัตยธรรม อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการกำหนดคุณสมบัติและจำนวนของ กกต.ชุดใหม่ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว ว่า เป็นเรื่องที่ดี ที่กฎหมายได้เพิ่มจำนวน กกต.จาก 5 คน เป็น 7 คน และคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ได้หนักไปทางอาชีพใดอาชีพหนึ่งเหมือนเช่น กกต.ในอดีต

อย่างไรก็ตาม นางสดศรี กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งเป็นเรื่องยาก เพราะการดำเนินการต่างๆ ต้องอาศัยหน่วยงานอื่นประกอบด้วย ซึ่ง กกต.ทั้ง 7 คนจะสามารถประสานงานได้อย่างดีหรือไม่ และสามารถแก้ปัญหาในทุกจุดได้หรือไม่ และต้องยอมรับว่า กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับใหม่ ยังมีปัญหา เช่น การพิมพ์บัตรเลือกตั้ง และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนั้น กกต.ชุดใหม่จะต้องไปรายละเอียดของกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องกาคควบคุมคนภายใน กกต. ด้วย จึงถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย และเรื่องสำคัญที่สุดคือ กกต.ชุดใหม่ต้องสละเวลาอย่างเต็มที่ในการทำงาน

นางสดศรี กล่าวว่า ประเด็นที่เป็นห่วงคือ หากการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปีหน้าตามโรดแมป กกต.ชุดใหม่ต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดี อย่าให้เกิดปัญหา ที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ เพราะหากลงมือทำงานครั้งแรก และทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ศรัทธาของประชาชนก็จะหมดไปจาก กกต. ในฐานะอดีต กกต. ก็ให้กำลังใจ และขอให้ กกต.ใหม่ทำงานอย่างเต็มที่ ต้องมีความกล้าหาญ และต้องเสียสละ

“ถือว่างานครั้งนี้ เป็นงานที่ทำให้กับประเทศชาติ และคิดว่าเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง ถ้าท่านจัดการเลือกตั้งปีหน้าได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ชื่อเสียงของท่านจะเป็นที่ยอมรับของประชาชน”

นางสดศรี กล่าวฝาก กกต. ใหม่ว่า การทำงานของ กกต.ต้องสามัคคี ทำงานเป็นทีม อย่าแตกแถว ก่อนจะออกข่าวอะไรออกไป ก็ต้องมีการประชุมกันก่อน แล้วให้เกิดเป็นมติของที่ประชุมของ กกต.ทั้งหมด


You must be logged in to post a comment Login