ad222
วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

คกก.ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมให้แสดงความเห็นผ่านเว็บ

On October 12, 2017
โฆษกศาลยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ประธานแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์ ร่วมเป็นกรรมการด้วยนั้น ได้เปิดให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้พิจารณาเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ โดยจะสอบถามความเห็นของประชาชนหลายด้านตามที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ง (1)(2)(3) กำหนดไว้ คือ

1.ให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไก ช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม

2.ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มี บริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก

3.เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มุ่งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้เชิญชวนประชาชนแสดงความเห็นได้ที่ http://reform.coj.go.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก-http://www.js100.com


You must be logged in to post a comment Login