ad222
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

IMFปรับเพิ่มเศรษฐกิจโลก

On October 12, 2017
IMF3

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ปรับประมาณการณ์อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสำคัญทั่วโลกปีนี้ขึ้นเกือบทั้งหมด โดยกลุ่มอาเซียนก็ขยับขึ้นเช่นกัน ขณะเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มเป็น 3.7%

ไอเอ็มเอฟนำเสนอตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวในรายงาน World Economic Outlook ฉบับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลก หลังผ่านครึ่งแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน) เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (10 ต.ค.) ที่ผ่านมา

ไอเอ็มเอฟคาดว่า เศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัว 3.6% ปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) 0.1% และอัตราเติบโตจะขยับขึ้นไปที่ 3.7% ในปีหน้า

ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก จะขยายตัวปีนี้ 2.2% ปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินในไตรมาสแรก 0.1% และคาดว่าจะขยับขึ้นเป็น 2.3% ในปีหน้า

ขณะจีน ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก คาดว่าจะขยายตัวปีนี้ 6.8% ปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินในไตรมาสแรก 0.1% ส่วนปีหน้าคาดว่าจะชะลอตัวลงไปที่ 6.5%

ด้านญี่ปุ่นและเยอรมนี ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 และ 4 ของโลก คาดว่าจะขยายตัวปีนี้ 2.0% และ 1.5% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากการประเมินในไตรมาสแรกเท่ากันที่ 0.2% ส่วนปีหน้า คาดว่าญี่ปุ่นจะชะลอตัวลงไปที่ 0.7% ขณะเยอรมนีปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.8%

มีเพียงสหราชอาณาจักรประเทศเดียว ในจำนวนเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก 5 อันดับแรก (สหราชอาณาจักรอยู่อันดับ 5) ที่ไอเอ็มเอฟไม่ปรับประมาณการณ์ โดยคงตัวเลขในปีนี้และปีหน้าไว้เท่าเดิมที่ 1.7% และ 1.5% ตามลำดับ

ส่วนกลุ่มอาเซียน ไอเอ็มเอฟรวมผลประเมินจาก 5 ประเทศ เรียกว่ากลุ่ม “ASEAN-5” ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยคาดว่าเศรษฐกิจของ 5 ชาติอาเซียนปีนี้จะขยายตัว 5.2% และเติบโตในอัตราเดียวกันในปีหน้า

ตัวเลขดังกล่าว ปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินในไตรมาสแรก 0.1% และเพิ่มขึ้นจาก 4.9% ในปีที่แล้ว

ส่วนอัตราขยายตัวแยกเป็นรายประเทศ ประกอบด้วยฟิลิปปินส์ 6.6% เวียดนาม 6.3% มาเลเซีย 5.4% อินโดนีเซีย 5.2% และไทย 3.7% โดยเศรษฐกิจไทยปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินในไตรมาสแรก 0.4% และเป็นสถิติปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส

ไอเอ็มเอฟระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 5 ชาติอาเซียนปีนี้ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ การส่งออกไปจีนและยุโรปที่เติบโตเกินคาด 


You must be logged in to post a comment Login