ad222
วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

คนร.หนุนตั้งคกก.กลั่นกรองกก.รัฐวิสาหกิจ-มอบ7แห่งส่งแผนองค์กรยั่งยืน

On October 11, 2017
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานการเปิดเผยของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบการแแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง โดยมอบให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับภารกิจหลัก

คนร.ยังเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการและสร้างความเข้าใจในร่างพรบ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ โดยให้จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน รวมทั้งประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เป็นการปฏิรูประบบการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ และไม่ได้มีผลเป็นการแปรรูป หรือถ่ายโอนทรัพย์สินไปยังภาคเอกชน

นอกจากนี้ได้เห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบเทียบเคียงกับร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและนำเสนอ คนร. พิจารณา และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ ซึ่งจะการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ขอบคุณภาพประกอบจาก-http://www.mof.go.th


You must be logged in to post a comment Login