ad222
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ไม่สะเทือน?

On September 12, 2017
4664 ONLINE

คอลัมน์ : โลกวันนี้มีประเด็น

ถ้าไม่ใช่รัฐบาลพิเศษที่มีอำนาจพิเศษคอยปกป้องตัวเองน่าจะอยู่ต่อไปได้ยาก จากกรณีเซ็นยกป่าชุมชนให้เอกชนใช้ผลประโยชน์

การอนุมัติให้บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลปเมนท์ จำกัด ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าชุมชนบ้านโคกห้วยเม็ก ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา เพื่อขยายเขตโรงงาน ทำเป็นที่เก็บน้ำ สำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่ม

ถ้าเป็นรัฐบาลปรกติมีหรือจะอยู่ได้

แต่นี่เป็นรัฐบาลมาจากรัฐประหาร มีอำนาจเบ็ดเสร็จในตัวที่สามารถทำอะไรก็ได้ ไม่มีความผิด ถึงมีความผิดก็ใช้อำนาจพิเศษทำผิดให้เป็นชอบ ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายได้

แต่จะทนทานต่อกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ตัวละครของเรื่องนี้ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน นายกำธร ถาวรสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้มีผู้ร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เอาผิดตามกฎหมายแล้ว เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนที่จุดมุ่งหมายแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกันในหมู่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2545 และกฎหมายอีกหลายฉบับ เนื่องจากที่ดินสาธารณะป่าห้วยเม็ก เป็นที่ดินอันเป็นสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่การที่บริษัทเอกชนจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นการขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร อีกทั้งการใช้อำนาจของกระทรวงมหาดไทย ยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ระบุว่าต้องไม่เกิน 10 ไร่ เว้นแต่มีเหตุอันควร ซึ่งก็ไม่มีเหตุผล หรือน้ำหนักเพียงพอที่หน่วยงานราชการจะร่วมกันกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว

ต้องติดตามการทำงานของป.ป.ช.ต่อไปว่าจะชี้มูลความผิดกรณีนี้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลการอนุมัติว่าเป็นการอนุมัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ 22 (2) โดยให้เหตุผลว่าที่แปลงสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนแต่อย่างใด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ สภา อบต. พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ และได้มีการประกาศการขออนุญาตใช้ที่ดินแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ในทางกลับกันปรากฏข่าวว่าไม่มีการสอบถามความเห็นประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ได้ทำหนังสือคัดค้านส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรี และนายกฯได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ไม่มีใครรู้ว่าการตรวจสอบดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน อย่างไร

หากยังจำกันได้ เรื่องนี้ไม่ต่างจากสมัยหนึ่งที่รัฐมนตรีสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เอาที่ดิน ส.ป.ก.ไปแจกให้คนรวย ทั้งที่จุดมุ่งหมายทำเพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้มีที่ทำกิน จนเกิดปัญหาทำให้รัฐบาลไม่สามารถอยู่ต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม ถึงจะเป็นกรณีคล้ายกันๆ แต่เรื่องจะจบไม่เหมือนกัน ครั้งนั้นรัฐบาลอยู่ต่อไม่ได้ต้องยุบสภาหนีลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่คนแจกที่ดินก็ไม่มีความผิดทางกฎหมาย

แต่ครั้งนี้เชื่อได้ว่านอกจากคนเซ็นอนุมัติให้ยกที่ป่าชุมชนให้เอกชนใช้ประโยชน์ทางธุรกิจจะไม่ผิดกฎหมายแล้ว แม้จะเสียเครดิตนิดหน่อย แต่รัฐบาลก็จะยังอยู่ต่อไปได้ค่อนข้างแน่


You must be logged in to post a comment Login