ad222
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

มหาดไทยเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ22 อัตราที่เหลือ

On August 13, 2017
333

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ลงนามประกาศเรื่องการพิจารณาคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ใจความว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ามีอัตราที่จะว่างในวันที่ 1 ต.ค. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 22 อัตราเพื่อให้การคัดเลือกเลื่อนข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กำหนด จึงมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกให้คะแนน ดังนี้

1.ความรู้ความสามารถในตำแหน่ง 30 คะแนน

2.ความประพฤติ 10 คะแนน

3.ประวัติรับราชการ 30 คะแนน

4.คุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อตำแหน่ง 30 คะแนน 

ทั้งนี้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งเอกสารต่างๆให้กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงภายในวันที่ 29 ส.ค. เวลา 16.30 น. ส่วนการเตรียมเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่  1-2 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สำหรับสถานที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


You must be logged in to post a comment Login