ad222
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

“พรเพชร”นัดสนช.ถกกฎหมายกสม.วาระ2-3วันที่17-18ส.ค.

On August 12, 2017
333

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีคำสั่งนัดประชุมสมาชิก ครั้งที่ 50/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา โดยมีวาระสำคัญ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ พร้อมขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 9 ออกไปอีก 120 วันด้วย

พร้อมกันนี้ ยังนัดประชุม ครั้งที่ 51/2560 ในวันศุกร์ที่ 18 ส.ค.ในวเลา 10.00 น. เช่นกัน เพื่อพิจารณากระทู้ถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ต่อนายกรัฐมนตรี โดย พ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม


You must be logged in to post a comment Login