ad222
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

ประชาชนค้านยกเลิกพรรคเดียวเบอร์เดียวทำสับสนไม่แก้ทุจริต

On August 12, 2017
333

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คิดอย่างไร กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว” จากประชาชน จำนวน 1,119 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-11 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว พบว่า ร้อยละ 41.91 ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกพรรคเดียว เบอร์เดียว เพราะยุ่งยาก เกิดความสับสน ได้ไม่คุ้มเสีย และไม่ช่วยแก้ทุจริต ขณะที่ร้อยละ 33.51 ไม่แน่ใจ เพราะยังไม่รู้ว่าผลผลที่จะตามมาเป็นอย่างไร 

ส่วนการยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว(แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลงนั้น ประชาชนร้อยละ 45.93 มองว่า เปลี่ยนระบบ ก็ไม่ช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้น เพราะไม่สามารถแก้ทุจริตได้ เนื่องจากถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ขณะที่ร้อยละ 32.80 มองว่าแย่ลง เพราะประชาชนสับสนอย่างไรก็ตาม ข้อดีของการใช้เบอร์ของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ  ประชาชนร้อยละ 74.80 มองว่าจำง่าย เข้าใจง่าย ขณะที่ร้อยละ 64.97 มองว่าเป็นวิธีที่ใช้มานานประชาชนมีความคุ้นเคย  ส่วนข้อเสีย ประชาชนร้อยละ 73.28 มองว่าเกิดการทุจริต ซื้อเสียงง่าย ส่วนร้อยละ 68.54 มองว่าคนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล 

ประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว อันดับ 1 ร้อยละ 60.86 มองว่า เรื่องดังกล่าวควรรับฟังความเห็นของประชาชน และนักการเมืองอันดับ 2 ร้อยละ 58.27 มองว่า ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน และอันดับ 3 ร้อยละ 50.04 มองว่าอยู่ในขั้นตอนการเสนอร่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกได้


You must be logged in to post a comment Login