วันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวด่วน
  • add friends

เชิญชวนร่วมงาน โครงการ “ตลาดเกษตรอินทรีย์ ”

On March 15, 2017
market

อ.ต.ก. จัดงานใหญ่ “ตลาดเกษตรอินทรีย์” ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร ระหว่างวันที่26 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น.นายกมลวิศว์ แก้วแฝกผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะได้จัดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์”ขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ ให้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพฯ ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพ สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ สำหรับเกษตรกร เป็นตลาดที่จำหน่ายโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เป็นสถานที่ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาจำหน่าย และพัฒนาให้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ถาวรต่อไป

ภายในงานดังกล่าวฯองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังได้รวบรวมเกษตรกรโดยนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ กว่า 50 รายมาจำหน่ายภายในงาน


You must be logged in to post a comment Login